03 776 20 90 Maak uw afspraak online Winkelmand(leeg) Inloggen
Menu
Dinsdag tot vrijdag: 9u - 18u
Zaterdag: 9u - 16u
Parklaan 90
9100 Sint-Niklaas

Verkoopsvoorwaarden

Medizi BV: Verkoopsvoorwaarden webshop

UPDATE 27/3/2020

Artikel 1: Algemene bepalingen

Medizi.be is de e-commerce website van Medizi BV, een besloten vennootschap met zetel te Kazernenlaan 88, bus 2, 1040 Etterbeek, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0423.095.885, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde (Hierna genoemd “Medizi”).`

Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Medizi moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Medizi aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Medizi niet.

Medizi is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Medizi is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via info@medizi.be. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Medizi.

Medizi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen – Hoe een bestelling plaatsen

Het bestelproces verloopt als volgt:

U kiest uw favoriete artikelen en indien van toepassing duidt u de gewenste maat aan en plaatst het artikel in uw winkelmandje;
Omde bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces:

Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent;
Kies de leveringswijze: afhalen in de winkel of verzending per post;
Selecteer de gewenste betalingswijze. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen via kredietkaart via bankkaart;

Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af;
Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.

Medizi is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of door ophaling in de winkel van Medizi te Sint-Niklaas. Medizi streeft ernaar het bestelde artikel te laten leveren binnen de 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief, gezien Medizi hiervoor beroep zal hoeven te doen op een derde partij. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd.

De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. De levering gebeurt door bpost, GLS of DHL. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

De leveringsvoorwaarden zijn de volgende:

De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is toegekomen.
Er wordt enkel geleverd in België en leveringen gebeuren op werkdagen (niet op zaterdag).
De zendingen worden met bpost, DHL of GLS geleverd.
De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven.
Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen door de Klant gedragen worden.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Medizi.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Medizi was gemaakt.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Medizi.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Medizi te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Medizi.

Indien de Klant onder de hoedanigheid van consument valt, kan deze Medizi informeren over zijn wens om de aankoop van een product te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door het Wetboek van Economisch recht. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Medizi (info@medizi.be, 03/ 776 20 90, Parklaan 90, 9100 Sint-Niklaas) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Medizi heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Medizi (Parklaan 90, 9100 Sint-Niklaas). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 6 EUR.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Medizi zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Medizi alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Medizi op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan Medizi wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Medizi geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Medizi betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Medizi geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; overeenkomsten waarbij de Klant Medizi specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument recht op wettelijke garantie. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Medizi via info@medizi.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Medizi.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Medizi zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Medizi is bereikbaar op het telefoonnummer 03/776 20 90, via email op info@medizi.be of per post op het volgende adres Parklaan 90, 9100 Sint-Niklaas. Eventuele klachten kunnen via deze kanalen aan Medizi overhandigd worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Medizi beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 (tien) procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 (tien) procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 (vijfentwintig) euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Medizi zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Medizi respecteert de Belgische Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen van 30 juli 2018.

Medizi verzamelt enkel persoonsgegevens wanneer de Klant beslist om identificatiegegevens aan Medizi, al dan niet via de website of in de winkel, mee te delen: Medizi verzamelt naam en contactgegevens, rijksregisternummer, persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum en geslacht), fysieke gegevens die u ons meedeelt (zoals opmetingen van voet, pols,…) en desgevallend het inschrijvingsnummer bij de verzekeringsinstelling, de naam van de behandelende arts en de sociale verzekeringsinstelling.

Verder verzamelt Medizi de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om de Klant diensten te verlenen. De Klant kan de website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin de Klant de website bekijkt te registreren.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van ons klantenbestand en het versturen van direct marketing, in die zin dat het klantenbestand door ons wordt gebruikt om onze klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor:

de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
om onze werking en service te evalueren;
om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

De gegevens worden online bewaard. Medizi deelt de persoonsgegevens van de Klant met de toestemming van de Klant, indien het nodig is om De Klant haar diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is. Medizi kan de persoonsgegevens van de Klant wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Medizi verkoopt de persoonsgegevens die ze heeft verzameld niet aan derden noch geeft Medizi deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals aan de Klant ten tijde van de verzameling werd meegedeeld. Medizi kan de persoonsgegevens van de Klant ook bekend maken:

wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht; of
in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Medizi behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval ze een deel of het geheel van haar onderneming of van haar vermogen zou verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zal Medizi alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan haar verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring.

Medizi bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Klant haar diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Medizi rusten. De gegevens worden verwijderd 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen Medizi en de Klant, behalve in geval van een lopend geschil.

Voor meer informatie over de privacy kan de Klant de privacy verklaring op de website (https://medizi.be/privacy-policy/) doornemen.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker.

Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Naast de hieronder vermelde verschillende types cookies wordt ook steeds een strikt noodzakelijke (verder ongebruikte) PHP cookie geplaatst (PHPSESSID) : Zonder deze cookie kan de website niet normaal functioneren.

Functionele cookies: Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuzes niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld (COOKIE_LAN en ACCEPT_COOKIES).
Tracking cookies: Wij maken gebruik van tracking cookies om de prestaties van onze website te meten en nadien te kunnen verbeteren.

Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons meer over het algemene surfgedrag, zoals de duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer de cookie -en privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wij gebruiken daarnaast ook Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Hun privacyverklaring vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Medizi om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

14.1. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Medizi. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

15.1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant in zijn hoedanigheid van consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) of de Belgische Consumentendienst via https://consumentenombudsdienst.be/nl/klacht-indienen.

Groot aanbod
Meteen beschikbaar
Maatwerk op bestelling
Gratis parking
Ruime parking
Heel vlot bereikbaar

Gratis loopanalyse
Professionele analyse
voor steunzolen of schoenen
Opmeting aan huis
Wij komen bij u langs voor een opmeting aan huis
© 2021 Medizi B.V. • Parklaan 90, 9100 Sint-Niklaas • BE 0423.095.885 • 03 776 20 90info@medizi.beverkoopsvoorwaarden privacy policysitemap Quoted: Websites met méér